Monografia naukowa PTE w Katowicach o Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii!

Z końcem grudnia 2019 roku ukazała się pokonferencyjna monografia naukowa pt. „Wybrane problemy funkcjonowania Górnośląsko –
Zagłębiowskiej Metropolii” pod red. nauk. Paweł Kosiń i Jerzy Podsiadło. Monografia uzyskała pozytywna recenzję (dr hab. Igor Zachariasz, prof. UEK, a wydawcą jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach i Akademia WSB).

Prezentowane w  monografii rozważania są próbą wyjścia poza czysto
teoretyczne rozważania nad rozwojem lokalnym. Jednostki samorządu terytorialnego, poszukując możliwości umocnienia swojej pozycji w otoczeniu, w sposób niejako naturalny, zmuszone są implementować
innowacyjne metody diagnostyki, planowania i procedury projektowe. Na tym tle zagadnienia ustroju metropolitalnego są stosunkowo nowe w Polsce, wykraczając swoją specyfiką poza konstrukcje prawno – ustrojowe, takie jak gmina czy powiat i wpisują się w debatę ogólnoeuropejską. Nakłada się na to specyfika Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zintegrowanej przestrzenie, infrastrukturalnie i komunikacyjnie, ale przecież różnorodnej wewnętrznie pod wieloma względami.
Monografia ma charakter zbioru autorskich przemyśleń specjalistów
uosabiających odmienne doświadczenia badawcze i dorobek zawodowy. Stawia się jej dwa podstawowe cele, a w tym prezentację pluralistycznych poglądów naukowych i praktycznych na temat ustroju związku metropolitalnego, uwypuklających w szczególności problemy gmin zrzeszonych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz analizę wybranych problemów zarządzania obszarem metropolitalnym. Dobór poglądów i problemów nie ma charakteru całościowego i koncentruje się na zagadnieniach, które nie zawsze są osnową publicznego dyskursu, a których znaczenie jest jednak ogromne. Eksploracji poddano zatem obszary „poszerzające” spojrzenie na funkcjonowanie metropolii.

Zespół autorski:  mgr Danuta Kamińska, mgr Paulina Rduch, dr hab.
Małgorzata Czornik, prof. dr hab. Jacek Szołtysek, dr Beata
Barszczowska, dr hab.Tomasz Papaj, mgr Danuta Descours, dr Adam
Janiszewski, dr Zbigniew Canowiecki, mgr Michał Glaser.


Ponadto z inicjatywy wieloletniego Członka PTE Pana dra hab. Alojzego Czecha powstała publikacja pt. „Profesorowie ekonomii politycznej w Katowicach w latach 1937-1969 wybrane postaci” , która wydana została wspólnie z Akademią WSB. Całość książki napisana została przez Pana dra hab. A. Czecha, który w bardzo ciekawy sposób opisał jedne z ważniejszych postaci w ekonomii politycznej.