Publikacje PTE w Katowicach

Informujemy uprzejmie, iż drukiem ukazała się najnowsza monografia naukowa

pt. „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia. Czas na zmiany”

red. nauk. Jerzy Podsiadło, Marcin Lis.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji:

METROPOLIA_2024


Z PRZYJEMNOŚCIĄ PREZENTUJEMY NAJNOWSZA PUBLIKACJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

PT.: „STAN I PERSPEKTYWY HUTNICTWA ŻELAZA I STALI W POLSCE. NOWE WYZWANIA”

RED. NAUK. JERZY PODSIADŁO.

DRUK-Hutnictwo-Stan-i-perspektywy-komplet

DZIĘKUJEMY AUTOROM ROZDZIAŁÓW: JERZY PODSIADŁO, STEFAN DZIENNIAK,MARTA ZAGÓRSKA, JAN MRÓZ, MARIAN NIESLER, BOŻENA GAJDZIK,JADWIGA DYKTUS.

DZIĘKUJEMY REKLAMODAWCOM: JADWIGA DYKTUS TF SILESIA, PRZEMYSŁAW SZTUCZKOWSKI COGNOR SA, MAREK AKCIŃSKI WĘGLOKOKS SA, TOMASZ ŚLĘZAK ARCELORMITTAL POLAND, JACEK ROŻEK BOWIM SA


Z przyjemnością informujemy, iż drukiem ukazała się wyjątkowa monografia naukowa z okazji 25 – lecia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Dziękujemy Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego za wspólne wydanie monografii z naszym PTE w Katowicach.

Fantastyczna współpraca wielu osób!

Kierujemy serdeczne podziękowania dla:

JM Rektora Akademii Górnośląskiej prof. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego

Pani Prorektor AG Marty Adamczyk

Pana Prezesa KSSE S.A. dra Janusza Michałka

Pani Dziekan AG dr Anny Sobczyk-Kolbuch, prof. AG,

Dyrektora w KSSE S.A. Mirosława Pachuckiego,

Pani Wiceprezes PTE w Katowicach dr Beaty Barszczowskiej,

Pana Prezesa PTE w Katowicach dra Jerzego Podsiadło.

Dziękujemy redaktorom:

dr Janusz Michałek – Prezes KSSE S.A.,

dr Jerzy Podsiadło – Prezes PTE w Katowicach,

dr Beata Barszczowska – Wiceprezes PTE w Katowicach.

jak i recenzentowi prof. dr hab. Pawłowi Kosinowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach!

Monografię będzie można pobrać w pliku pdf. bezpośrednio ze strony internetowej KSSE S.A., Prosimy śledzić stronę, wkrótce pojawi się zakładka wraz z plikiem.


Z przyjemnością informujemy, iż drukiem ukazała się kolejna monografia naukowa wydawnictwa: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach i Akademii WSB pt.:


„Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia. Strategiczne wyzwania”

Paweł Kosiń, Jerzy Podsiadło (red.).


Z przyjemnością informujemy, iż drukiem ukazała się kolejna monografia naukowa wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach i Akademii WSB pt.:


„Gospodarka w pandemii – wyzwania i działania”

Barszczowska Beata, Kot-Radojewska Magdalena, Sobczyk-Kolbuch Anna (red.)
ISBN PTE w Katowicach: 978-83-933950-5-7, ISBN AWSB: 978-83-66794-54-2

Dziękujemy za pomoc w wydaniu monografii władzom Akademii WSB:

1. Jej Magnificencji Rektor dr hab. Zdzisławie Dacko – Pikiewicz, prof. AWSB,

2. Prorektorowi dr hab. Marcinowi Lisowi, prof. AWSB.

Dziękujemy również

Recenzentowi:

dr hab. Pawłowi Kosinowi, Profesorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Redaktorkom naukowym:

1. dr Beacie Barszczowskiej,

2. dr Magdalenie Kot-Radojewskiej,

3. dr Annie Sobczyk-Kolbuch, prof. GWSH.

Podziękowania i gratulacje kierujemy dla naszych autorów rozdziałów, którzy reprezentują wszystkie uczelnie partnerskie PTE w Katowicach (AWSB, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, GWSH im. Korfantego w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie).

Jednocześnie informujemy, iż w maju przewidzieliśmy dwie konferencje pt.:

1. „Sukcesja w biznesie” 17 maja 2022 r. – Hotel Vienna House Easy Katowice

2. „Wyzwania i problemy Zarządzania w ochronie zdrowia” – 26 maja 2022 r. – Hotel Vienna House Easy Katowice.

Wkrótce szczegóły! Zapraszamy do kontaktu i zapisów – limit miejsc!


1. Monografia naukowa pt. „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia, wybrane zagadnienia” red. nauk. Paweł Kosiń, Jerzy Podsiadło, wyd. Akademia WSB, PTE Oddział Katowice, Dąbrowa Górnicza / Katowice  2021.

„Niniejsza monografia jest pokłosiem drugiej z kolei konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach oraz Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w listopadzie 2020 roku. Jest też kontynuacją pewnego zamysłu wydawniczego afirmującego dyskusję nad problemami metropolitalnymi, będącego owocem pierwszej konferencji, która odbyła się w roku 2018[1].

Prezentowane Czytelnikom artykuły, spojone przedmiotem rozważań, jakim jest GZM,  uszeregowane zostały tak, by odnosić się do zróżnicowanej palety zagadnień od najbardziej ogólnych do poruszających szczegółowe problemy. Pierwsze trzy rozdziały odpowiadają na wybrane pytania determinujące funkcjonowanie całej Metropolii. Każdy z nich eksponuje odmienne spojrzenie, przez co łącznie stanowią cenną inspirację dla dalszych badań i działań na rzecz doskonalenia funkcjonowania skomplikowanego układu urbanistycznego. Z kolei rozdziały: czwarty, piąty i szósty koncentrują się na zagadnieniach wycinkowych, choć ważnych w skali całego regionu. Dobór poruszanych zagadnień wynika z indywidualnych zainteresowań Autorów; potwierdza jednakże tezę o potrzebie ciągłego monitorowania i doskonalenia mechanizmów unowocześniających funkcjonowanie GZM (jak innowacje informatyczne), integrujących podsystemy (jak transport) czy wreszcie wyzwalających społeczności z obciążeń będących spadkiem po epoce industrialnej.  Ostatni, siódmy rozdział porusza kwestie związane z projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Inna przestrzeń geograficzna, inne problemy i zaawansowanie, ale cele strategiczne podobne”[2]

Z recenzji – prof. dr hab. Florian Kuźnik, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/ Rektor Senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

„Artykuły różnią się tematyką i metodyką badań. Jedne mają charakter pewnej refleksji teoretyczno – metodycznej czy filozoficzno – strategicznej, inne zaś przedstawiają konkretne tematy rozwojowe i zarządcze dotyczące bezpośrednio Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (G-ZM). (…). Wszystkie recenzowane tu artykuły warte są opublikowania. Razem wzięte budują jakiś istotny fragment wiedzy o obszarze, który powinien stać się rozwojowym obszarem metropolitalnym regionu woj. śląskiego i równocześnie dobrze zarządzanym związkiem metropolitalnym.”


2. Monografia naukowa pt. „Ekonomiczne skutki pandemii”, red. nauk. Joanna Błach, Beata Barszczowska, wyd. Akademia WSB/PTE Oddział Katowice –  w druku.

„Niespotykane dotychczas skutki pandemii COVID-19 stały się przedmiotem wielu badań naukowych, których celem jest rozpoznanie mechanizmów powstawiania i rozprzestrzeniania się pandemii, wypracowanie rozwiązań pozwalających skutecznie walczyć z pandemią oraz niwelować jej negatywne konsekwencje. Również na gruncie nauk ekonomicznych prowadzone są badania mające na celu identyfikację skutków obecnego kryzysu dla działalności gospodarczej człowieka. W ten nurt badań wpisuje się niniejsza monografia prezentująca opracowania podejmujące różne zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych, wieloaspektowych konsekwencji pandemii COVID-19, analizowanych w ujęciu globalnym, jak również z perspektywy pojedynczych podmiotów i organizacji. Przedstawione opracowania są wynikiem dyskusji prowadzonej na konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach we wrześniu 2020 roku. Prezentowane artykuły zostały pogrupowane w taki sposób, aby przedstawić różnorodność, złożoność i wieloaspektowość oddziaływania pandemii COVID-19 na działalności gospodarczą i społeczną, zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym.”[3]


3. Monografia naukowa pt.: „Złota stal. Raport z restrukturyzacji i prywatyzacji polskiego hutnictwa, żelaza i stali” autor: Jerzy Podsiadło, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice  2021.

„Z końcem roku 2002, 31 grudnia nastąpiła konsolidacja  funkcjonujących dotychczas oddzielnie czterech głównych polskich hut: Huty Katowice, Huty im. Tadeusza Sendzimira, Huty Cedler i Huty Florian. Na bazie tego połączenia powstał nowy koncern hutniczy pod nazwą Polskie Huty Stali S.A. W jego w skład  weszły także trzy mniejsze huty, który były  spółkami zależnymi Huty Katowice, tj. Huta Bankowa,  Walcownia Blach Grubych Batory, Huta Królewska, a także  Stalprodukt, w którym Huta im. T. Sendzimira miała mniejszościowy udział. Oprócz tego częścią Grupy zostały największe w Europie Zakłady Koksownicze Zdzieszowice.  W sumie  Grupa obejmowała 137 spółek. Prezentowana praca jest analizą całego procesu restrukturyzacji i prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A. , które miało miejsce w latach 2003 – 2007.[4]

Z recenzji – prof. dr hab. Jan Pyka, Rektor Senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

„Recenzowane opracowanie pod frapującym tytułem Złota stal… wzbudza zainteresowanie z co najmniej kilku przyczyn. […] Autor eksponuje restrukturyzację i prywatyzację polskiego hutnictwa żelaza i stali, które nawet z perspektywy czasu nie poddają się jednoznacznym ocenom. […] Dokonaną przez Autora retrospektywną ocenę polityki przemysłowej przez pryzmat realizowanych działań i decyzji lat dziewięćdziesiątych uznaję za wyjątkowo rzetelną i trafną. Oparta na materiale faktograficznym z przywołaniem budzących zaufanie źródeł diagnoza buduje trwałą wartość recenzowane pracy. […] Za bardzo cenną poznawczo uznaję część poświęconą negocjacjom akcesyjnym do Unii Europejskiej widzianym przez pryzmat konieczności dostosowania przemysłu hutniczego do wymagań (interesów konkurentów) unijnych.”

HIPH dystrybuuje książkę pt. „Złota Stal. Restrukturyzacja i prywatyzacja polskiego hutnictwa żelaza i stali” autorstwa dr Jerzego Podsiadło.
W razie zainteresowania zakupem prosimy o napisanie maila na adres: hiph@hiph.org


Z przyjemnością informujemy, że w ciągu kilku najbliższych dni
(druk książki) ukaże się nowa pozycja wydawnicza naszego Towarzystwa
(„Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wybrane zagadnienia” red. nauk.
Paweł Kosiń, Jerzy Podsiadło)

W załączeniu prezentujemy okładkę w/w monografii. Treść książki ukaże
się wkrótce na naszej stronie internetowej.

Jest to już nasza (wspólnie z AWSB) 3 książka w ciągu 12 miesięcy, tym
samym zbliżamy się do możliwości uzyskania samodzielnego statusu
Wydawnictwa PTE Oddział Katowice (rok 2022).

W ciągu najbliższych kolejnych 6 miesięcy planujemy wydać jeszcze 3
monografie, w tym będącą już po pozytywnych recenzjach monografię pt.
„Ekonomiczne skutki pandemii” red.nauk Joanna Błach, Beata Barszczowska.PODGLĄD PUBLIKACJI:
METROPOLIA_PO_II_KOREKCIE_NOWE-LOGO